Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Semináře Team, s.r.o. pořadatele seminářů, prodeje služeb a produktů s nimi souvisejících

 

Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy vznikající mezi společností Semináře Team, s.r.o., Vlachova 1513/4, Praha 5, IČ: 04062701 jako pořadatele a prodejce semináře (dál jen „pořadatele“) a produktu a kupujícími či účastníky těchto seminářů (dále jen „ účastník „).

Vyplněním a odesláním přihlášky na seminář se přihláška stává závaznou objednávkou, účastí na semináři nebo zakoupením produktu souhlasí účastník s níže uvedenými podmínkami.

1. Přihláška

Realizací přihlášky přes webové stránky či zasláním na e-mail se účastník závazně přihlašuje na seminář pořádaný pořadatelem v uvedeném termínu a za cenu uvedenou v nabídce. Jiná forma přihlášky než v elektronické podobě nebude ze strany pořadatele akceptována. Uzávěrka přihlášek je 2 dny před termínem konáním semináře. Možnost přihlášení po tomto termínu je nutné si ověřit prostřednictvím e-mailu. V případě naplnění kapacity semináře budete o této skutečnosti informováni.

Přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení. V případě překročení kapacity semináře Vám po obdržení Vaší přihlášky nabídneme náhradní termín nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.

2. Úhrada seminářů

Bankovním převodem před termínem konání semináře (nejpozději tři pracovní dny předem) na náš účet č. 2500890731/2010 vedený u Fio banky, a.s. variabilní symbol = číslo zálohové faktury, specifický symbol – kód semináře. Účastník obdrží po zaplacení doklad o přijaté platbě emailem. Originál vyúčtovacího daňového dokladu bude účastníkovi předán při prezentaci, v případě že platba bude připsána na náš účet nejpozději 2 dny před zahájením semináře.

Hotově při prezenci. Doklad o zaplacení semináře v hotovosti obdrží účastník ihned po zaplacení při prezentaci.

3. Storno podmínky

Pokud účastník oznámí zrušení své účasti na semináři nejméně 5 pracovních dnů před konáním semináře, rozhodující je termín doručení, bude mu vrácen uhrazený účastnický poplatek v plné výši, případně mu bude na jeho žádost převeden na jiný seminář. Akceptace zrušení účasti na semináři ze strany účastníka či převedení účastnického poplatku na jiný seminář bude účastníkovi elektronicky potvrzeno. V případě zrušení účasti na některém semináři v rámci zakoupení balíčku několika seminářů bude vrácena alikvotní část celého účastnického poplatku uhrazeného za balíček seminářů. V případě zrušení účasti 5 pracovních dnů před seminářem nebude účastnický poplatek vrácen a to ani z části. Za účastníka se může semináře zúčastnit jiná osoba.

4. Zrušení semináře a mimořádné okolnosti

Pro případ nízkého počtu přihlášených účastníků si pořadatel vyhrazuje právo seminář zrušit či přesunout na jiný termín či místo konání. Dále může být seminář zrušen, přesunut na jiný termín, místo konání nebo provedena změna lektora, a to i v den jeho konání, z důvodů mimořádných okolností jako např. zásah vyšší moci či náhlé onemocnění lektora nebo jeho úraz. O takové skutečnosti budou účastníci neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky. Prodávající v případě uvedených okolností nenese žádnou odpovědnost za vznik jakýchkoliv poplatků či nákladů, jež vzniknou účastníkoviv této souvislosti.

5. Organizace semináře

Seminář začíná v 9:00 hod., prezence probíhá od 8:30 hod, předpokládaný konec v cca 14:00 hod.. Na semináři není povoleno pořizovat zvukové či obrazové záznamy.

6. Ochrana osobních údajů

V souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pořadatel, za účelem obchodní komunikace a identifikace pro účely fakturace, zpracovává osobní údaje účastníků. Provedením závazné objednávky vyjadřuje účastník pořadateli souhlas s poskytnutím a se zpracováním svých osobních údajů (údajů uvedených v objednávkovém formuláři či objednávce, přihlášce). Na požádání účastníka pořadatel kdykoliv sdělí kupujícímu, zda a jaké konkrétní údaje o něm uchovává. Sdělené údaje budou uchovány a chráněny proti zneužití.  Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 10.11.2015.